สถาบันการเงิน

ออมสิน คว้า “รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม” และ “ผู้นำองค์กรดีเด่น”สร้างประวัติศาสตร์ กวาด 8 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2566

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2566 ให้แก่ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะกรรมการธนาคารออมสิน และผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น รางวัลบริการดีเด่น และ รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สำหรับงานนี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” ถือเป็นรางวัลเกียรติยศและเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารออมสิน โดยปีนี้ได้รับ 8 รางวัล ด้วยกัน มากที่สุดในประวัติศาสตร์ธนาคาร สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในบทบาทสถาบันการเงินของรัฐ ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ภายใต้ภารกิจธนาคารเพื่อสังคม ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายชัดเจนในการลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน จากการร่วมมือร่วมใจผลักดันของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด นำมาซึ่งความภาคภูมิใจกับรางวัลทรงคุณค่าที่ได้รับนี้เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับรางวัลที่ธนาคารออมสินได้รับในปีนี้ ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่น และมีมาตรฐานในการดำเนินงานทุกๆ ด้าน สามารถสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี รวมถึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดมีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างเหมาะสม รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนโดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้รับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5 มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในทุกด้าน

พร้อมกันนี้ ยังได้รับ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ธนาคารได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม จากโครงการ GSB New business models : ธุรกิจจำนำทะเบียนรถ นำเสนอนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ที่ธนาคารใช้เป็นกลไกในการแทรกแซงและกดดันอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงเกินจริงให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น (ประเภทเชิดชูเกียรติ) โดยร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์ฯ ภายใต้โครงการยกระดับการให้บริการทางการเงินและคุณภาพชีวิตแก่ลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ากลุ่มที่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ได้เข้าถึงบริการทางการเงินที่ดีขึ้นด้วยดอกเบี้ยที่เป็นธรรม รางวัลบริการดีเด่น ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้ได้รับจากโครงการ Social Mission integration for Better Service เป็นการปรับแนวคิดการทำงานโดยนำเอาปัจจัยด้านการช่วยเหลือสังคมผนวกเข้ากับบริการที่สำคัญของธนาคารในทุกด้าน ทั้งด้านความคุ้มค่าทางธุรกิจควบคู่ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสุดท้าย รางวัลชมเชย รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการออมสิน..พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม สร้างบุคลากรของธนาคารให้เป็นนักพัฒนาชุมชนที่เข้าใจความต้องการของคนในท้องถิ่น ภายใต้หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน 18 ภาคทั่วประเทศ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button