การค้า การส่งออก

DITP ภูมิใจรับรางวัลเลิศรัฐ ยกระดับบริการตอบสนองสถานการณ์โควิด 19

​จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal พร้อมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาการให้บริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด – 19 จากผลงาน “ช่องทางการค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจำกัด” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อยกย่องเชิดชูในความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ โดยมีนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้ารับรางวัลดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ผลงาน “ช่องทางการค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจำกัด” เป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานของกรมฯให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19 ตามนโยบายที่ได้รับจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการเตรียมความพร้อม ตั้งรับ ปรับตัว หาโอกาสใหม่ๆ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยกรมฯได้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเร่งพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ฟื้นตัวกลับมาโดยเร็ว และกระตุ้นการขยายตัวของภาคการส่งออกไทย มีกลยุทธ์เชิงรุกรองรับการค้ายุค New normal 3 ด้านหลัก คือ 1) Offline to Online ปรับกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากออฟไลน์สู่ออนไลน์เพื่อเร่งฉกฉวยโอกาส และให้เกิดความต่อเนื่องของบริการ 2) Demand-Driven ตลาดนำการผลิต ตอบสนองตามความต้องการตลาดโลก 3) Trade Meets Trust การค้าบนความไว้ใจ ผ่านการคัดสรรผู้นำเข้าตัวจริง โดยทูตพาณิชย์ทั่วโลก นำไปสู่การปรับรูปแบบการให้บริการที่สำคัญของกรม ทั้งการปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าจากปกติเป็นการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือนจริง (Virtual Trade Show)/กิจกรรม Hybrid และการปรับรูปแบบการเจรจาธุรกิจการค้าแบบ Face –to – Face เป็น การจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความพร้อมต่อวิถีการค้ายุคใหม่

นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีเครื่องมือและช่องทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่ยั่งยืนรองรับเศรษฐกิจอนาคต แม้วิกฤตโควิด 19 จะคลี่คลายลง ผู้ประกอบการยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของกรมที่ได้พัฒนาขึ้นต่อไป ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นช่องทางการค้าหลักสำหรับผู้ประกอบการไทยในอนาคต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button