การค้า การส่งออก

จีนออกมาตรการบริหารการค้าบริการข้ามพรมแดนมณฑลไห่หนาน เริ่มสิงหาคม 64

จีนออกมาตรการบริหารพิเศษสำหรับการค้าบริการข้ามพรมแดน เมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน เพื่อสร้างความเสมอภาคในการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการจีนและผู้ให้บริการต่างชาติ บังคับใช้ 26 สิงหาคม 2564

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่งว่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกประกาศมาตรการบริหารพิเศษสำหรับการค้าบริการข้ามพรมแดน เมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน (รายการข้อจำกัดและข้อห้าม ฉบับปี 2564) [Special Administrative Measures for Cross-Border Service Trade at Hainan Free Trade Port (Negative List) (2021 Edition)] ฉบับแรก มีผลบังคับใช้วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการฯ ได้ดังนี้

  1. มาตรการฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในพื้นที่เมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน (Hainan FTP) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกาะไห่หนานทั้งหมด ใช้ในการกำกับดูแลการให้บริการข้ามพรมแดนในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ให้บริการต่างชาติ ได้แก่ (1) การบริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) (2) การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Aboard) และ (3) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person)
  2. ข้อกำหนดใน “Market Access Negative List” และมาตรการบริหารพิเศษสำหรับการจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) ของผู้ให้บริการต่างชาติ ภายใต้ “Special Administrative Measures for Foreign Investment Access to Hainan Free Trade Port (Negative List)” ไม่รวมอยู่ในมาตรการฯ นี้ นอกจากนี้ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงทางการเงิน การบริการสังคม ทรัพยากรพันธุกรรมมนุษย์ การวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมรูปแบบใหม่ สิทธิทางธุรกิจการบิน การย้ายถิ่นฐานและการจ้างงาน รวมถึงภารกิจของหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรการนี้ ให้ดำเนินการตามกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  3. รายการข้อจำกัดและข้อห้าม (Negative List) ภายใต้มาตรการนี้ เป็น Negative List สำหรับการค้าบริการข้ามพรมแดนฉบับแรกของจีน ที่กำหนดข้อจำกัดและข้อห้ามในการประกอบธุรกิจบริการของผู้ให้บริการต่างชาติที่จะเข้าสู่ตลาด Hainan FTP จำนวน 11 ประเภทบริการ รวม 70 มาตรการ โดยกิจกรรมการให้บริการใดที่จีนไม่ได้กำหนดข้อจำกัดหรือข้อห้ามไว้ใน Negative List ผู้ให้บริการต่างชาติสามารถให้บริการได้และจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ให้บริการจีน โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของจีน เว้นแต่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น
  4. ประเภทบริการ 11 ประเภทที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ประกอบด้วยบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) เกษตรกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง (2) การก่อสร้าง (3) การค้าส่งและการค้าปลีก (4) การคมนาคม คลังสินค้า และบริการไปรษณีย์ (5) บริการถ่ายโอนขอมูล ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ประกันภัยและการเงิน (7) ลีสซิ่งและบริการธุรกิจ (8) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบริการทางเทคนิค (9) การศึกษา (10) สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ และ (11) วัฒนธรรม กีฬา และสันทนาการ

นายธัชชญาน์พลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การออกมาตรการฯ ของจีนครั้งนี้ นับเป็นการเปิดตลาดภาคบริการในระดับที่สูงกว่าพันธกรณีที่จีนผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงเขตการค้าเสรีของจีนกับประเทศคู่ภาคีอื่น ๆ โดยได้ผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจำกัดการเข้าสู่ตลาดภาคบริการของผู้ให้บริการต่างชาติ อาทิ (1) การยกเลิกข้อจำกัดของวิศวกรต่างชาติในการเข้ารับการทดสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพ (2) การอนุญาตให้สำนักงานตัวแทนของสำนักงานกฎหมายต่างชาติที่ตั้งอยู่ในไห่หนานสามารถให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง/ดำเนินคดีในไห่หนาน (3) การอนุญาตให้บริษัทกฎหมายในไห่หนานจ้างทนายความต่างชาติเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายต่างประเทศ และ (4) การยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับบริการด้านพิธีการศุลกากรของผู้ให้บริการต่างชาติ โดยภาคธุรกิจของไทยสามารถศึกษามาตรการดังกล่าว เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าจากการเปิดเสรีการค้าบริการข้ามพรมแดนของจีน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีผู้บริโภคชาวจีนจากมณฑลอื่นเข้ามาใช้บริการในพื้นที่มณฑลไห่หนานมากขึ้น เช่น บริการทางการแพทย์ การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด มาตรการบริหารพิเศษสำหรับการค้าบริการข้ามพรมแดนในเมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน (รายการข้อจำกัดและข้อห้าม ฉบับปี 2564) ได้จาก QR Code ด้านล่างนี้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button